Vinamilk (HOSE: VNM) 24/04/2014 - Price: 139(+ 0) Trang chủ Shop Online Phòng khám An Khang Liên lạc Tìm kiếm

ENGLISH

 

Vinamilk báo cáo tài chính

Vinamilk báo cáo tài chính chưa soát xét quý 2/2010 (báo cáo riêng và hợp nhất), xin vui lòng download file:

- Báo cáo tài chính giữa niên độ từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010

- Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010

Trân trọng.

Thông tin khác
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phần biểu quyết đang lưu hành
Thông báo giao dịch cổ phiếu quỹ ngày 15/04/2014
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
Thông báo Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông
Công bố thông tin về việc từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị
Công bố thông tin điều chỉnh tỉ lệ cổ tức 2013 và cổ phiếu thưởng
Công bố thông tin giải thể Cty Bất Động Sản Quốc Tế
Công bố thông tin thành lập công ty con tại Châu Âu