Vinamilk (HOSE: VNM) 21/04/2014 - Price: 139(- 1) Trang chủ Shop Online Phòng khám An Khang Liên lạc Tìm kiếm

ENGLISH

 
 


Báo cáo tài chính Vinamilk từ năm 2005 đến 2013 được thể hiện theo từng tháng, quý, năm. Click để xem chi tiết.

 
 
Báo cáo tài chính 2005 

Báo cáo tài chính 2006  

Báo cáo tài chính 2007 

Báo cáo tài chính 2008 Báo cáo tài chính 2009 


Báo cáo tài chính 2010 


Báo cáo tài chính 2011 


Báo cáo tài chính 2012  
Báo cáo tài chính 2013