CHUYÊN VIÊN
PHÂN TÍCH

Công ty
phân tích
Bank of America
Chuyên viên
phân tích
Swati Chopra
Liên lạc
Công ty
phân tích
SSI
Chuyên viên
phân tích
Trang Pham
Liên lạc
Công ty
phân tích
HSC
Chuyên viên
phân tích
My Tran
Liên lạc
Công ty
phân tích
UBS
Chuyên viên
phân tích
Permada Darmono
Liên lạc
Công ty
phân tích
Maybank Kimeng
Chuyên viên
phân tích
Mi Nguyen
Liên lạc
Công ty
phân tích
VCSC
Chuyên viên
phân tích
Phap Dang
Liên lạc
Công ty
phân tích
Credit Suisse
Chuyên viên
phân tích
Farhan Rizvi
Liên lạc
Công ty
phân tích
EFG Hermes
Chuyên viên
phân tích
Adrian F. Cundy
Liên lạc