Kết quả nổi bật

47
Năm đồng hành và phục vụ
người tiêu dùng Việt Nam
60.075
Tỷ đồng
Tổng doanh thu hợp nhất
10.496
Tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất
159.046
Tỷ đồng
Vốn hóa tại ngày 31/12/2022
Hơn
146.000
Tổng đàn bò bình quân
đang quản lý
20 +
Sản phẩm tung mới và
tái tung trong năm
230.000
Điểm bán tại Việt Nam
6
Thứ hạng giá trị thương hiệu
cho doanh nghiệp sữa (1)
2,8
Tỷ Đô la Mỹ
Giá trị thương hiệu Vinamilk (1)
Năm 2050
Mục tiêu đạt trung hòa carbon
(1) Theo Brand Finance