THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
02
Sản phẩm
Creamer đặc có đường - Ngôi Sao Phương Nam (xanh lá)
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-B3/VNM/2021
Ngày công bố
20/10/2021
STT
04
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-B1/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
05
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-B2/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-B3/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
07
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-B3/VNM/2021
Ngày công bố
16/03/2021
STT
08
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-B3/VNM/2022
Ngày công bố
10/05/2022
STT
09
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-B3/VNM/2022
Ngày công bố
29/11/2022
STT
10
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-B3/VNM/2023
Ngày công bố
03/05/2023
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-B3/VNM/2023
Ngày công bố
04/05/2023