THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
02
Sản phẩm
Sữa chua uống men sống mật ong và curcumin từ nghệ - Probi Gold
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-D2/VNM/2020
Ngày công bố
29/05/2020
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-D2/VNM/2020
Ngày công bố
02/06/2020
STT
04
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-D2/VNM/2020
Ngày công bố
02/06/2020
STT
05
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-D2/VNM/2020
Ngày công bố
03/06/2020
STT
06
Sản phẩm
Sữa chua uống men sống hương việt quất - Probi
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-D2/VNM/2020
Ngày công bố
09/06/2020
STT
07
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C4/VNM/2020
Ngày công bố
24/07/2020
STT
08
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
04-C4/VNM/2020
Ngày công bố
24/07/2020
STT
09
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-D1/VNM/2020
Ngày công bố
30/06/2020
STT
10
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-D1/VNM/2020
Ngày công bố
01/09/2020
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-D1/VNM/2020
Ngày công bố
28/07/2020
STT
12
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
10-D1/VNM/2020
Ngày công bố
19/10/2020
STT
13
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
13-C4/VNM/2020
Ngày công bố
03/08/2020
STT
14
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-C4/VNM/2020
Ngày công bố
03/08/2020
STT
15
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
26-D1/VNM/2020
Ngày công bố
01/09/2020
STT
16
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-D2/VNM/2020
Ngày công bố
24/10/2020
STT
17
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-D1/VNM/2020
Ngày công bố
21/10/2020
STT
18
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
17-D1/VNM/2020
Ngày công bố
19/10/2020
STT
19
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-C4/VNM/2021
Ngày công bố
14/01/2021
STT
20
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-C4/VNM/2021
Ngày công bố
15/01/2021
STT
21
Sản phẩm
Sữa chua uống tiệt trùng hương táo nho - Vinamilk Susu
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-C4/VNM/2021
Ngày công bố
15/01/2021
STT
22
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
03-D1/VNM/2021
Ngày công bố
25/03/2021
STT
23
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D1/VNM/2021
Ngày công bố
14/04/2021
STT
24
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-D1/VNM/2021
Ngày công bố
14/04/2021
STT
25
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-D1/VNM/2021
Ngày công bố
03/04/2021
STT
26
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D1/VNM/2021
Ngày công bố
13/05/2021
STT
27
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
17-D1/VNM/2021
Ngày công bố
28/06/2021
STT
28
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-D1/VNM/2022
Ngày công bố
07/02/2022
STT
29
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-D1/VNM/2022
Ngày công bố
22/03/2022
STT
30
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-D1/VNM/2022
Ngày công bố
18/05/2022
STT
31
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-D1/VNM/2022
Ngày công bố
15/09/2022
STT
32
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
09-D2/VNM/2022
Ngày công bố
14/12/2022
STT
33
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D1/VNM/2022
Ngày công bố
06/12/2022
STT
34
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-D1/VNM/2022
Ngày công bố
05/12/2022