ENHANCE IMMUNITY
DEVELOP BRAIN

NUTRITIOUS MILK

LESS SUGAR


180ml ⋅ 110ml

NUTRITIONAL INFORMATION PER 100ML(*)
Energy68,2 kcal
Protein3,0 g
Fat3,0 g
DHA (Docosahexaenoic acid)3,0 mg
Carbohydrate7,3 g
Lysine250 mg
Calcium110 mg
Phosphorus90 mg
Magnesium10 mg
Iodine13 μg
Zinc680 μg
Selenium2,8 μg
Vitamin A100 IU
Vitamin D360 IU
Vitamin K12,3 μg
Vitamin B1100 μg
Vitamin B2150 μg
Niacin1,2 mg
Vitamin B5350 μg
Vitamin B6100 μg
Vitamin B120,2 μg
Acid folic17 μg
Biotin2,0 μg
(*) The content of vitamins and minerals is not
lower than 80% of the value printed on the label.

SWEETENED


180ml ⋅ 110ml

NUTRITIONAL INFORMATION PER 100ML(*)
Energy73,4 kcal
Protein3,0 g
Fat3,0 g
DHA (Docosahexaenoic acid)3,0 mg
Carbohydrate8,6 g
Lysine250 mg
Calcium110 mg
Phosphorus90 mg
Magnesium10 mg
Iodine13 μg
Zinc680 μg
Selenium2,8 μg
Vitamin A100 IU
Vitamin D360 IU
Vitamin K12,3 μg
Vitamin B1100 μg
Vitamin B2150 μg
Niacin1,2 mg
Vitamin B5350 μg
Vitamin B6100 μg
Vitamin B120,2 μg
Acid folic17 μg
Biotin2,0 μg
(*) The content of vitamins and minerals is not
lower than 80% of the value printed on the label.

CEREAL


180ml ⋅ 110ml

NUTRITIONAL INFORMATION PER 100ML(*)
Energy75,2 kcal
Protein2,85 g
Fat3,0 g
DHA (Docosahexaenoic acid)3,0 mg
Carbohydrate9,2 g
Lysine250 mg
Calcium100 mg
Phosphorus80 mg
Magnesium9 mg
Iodine13 μg
Zinc680 μg
Selenium2,8 μg
Vitamin A150 IU
Vitamin D370 IU
Vitamin K12,3 μg
Vitamin B1150 μg
Vitamin B2130 μg
Niacin1,2 mg
Vitamin B5300 μg
Vitamin B6100 μg
Vitamin B120,2 μg
Acid folic17 μg
Biotin2,0 μg
(*) The content of vitamins and minerals is not
lower than 80% of the value printed on the label.

CHOCOLATE


180ml ⋅ 110ml

NUTRITIONAL INFORMATION PER 100ML(*)
Energy89,4 kcal
Protein2,9 g
Fat3,0 g
DHA (Docosahexaenoic acid)3,0 mg
Carbohydrate12,7 g
Lysine250 mg
Calcium100 mg
Phosphorus80 mg
Magnesium8 mg
Iodine13 μg
Zinc680 μg
Selenium2,8 μg
Vitamin A160 IU
Vitamin D370 IU
Vitamin K12,3 μg
Vitamin B1100 μg
Vitamin B2120 μg
Niacin1,2 mg
Vitamin B5300 μg
Vitamin B6100 μg
Vitamin B120,2 μg
Acid folic17 μg
Biotin2,0 μg
(*) The content of vitamins and minerals is not
lower than 80% of the value printed on the label.

STRAWBERRY FLAVOUR


180ml ⋅ 110ml

NUTRITIONAL INFORMATION PER 100ML(*)
Energy69,1 kcal
Protein3,0 g
Fat1,5 g
DHA (Docosahexaenoic acid)3,0 mg
Carbohydrate10,9 g
Lysine250 mg
Calcium112 mg
Phosphorus85 mg
Magnesium10 mg
Iodine13 μg
Zinc680 μg
Selenium2,8 μg
Vitamin A130 IU
Vitamin D360 IU
Vitamin K12,3 μg
Vitamin B1100 μg
Vitamin B2140 μg
Niacin1,2 mg
Vitamin B5350 μg
Vitamin B6100 μg
Vitamin B120,2 μg
Acid folic17 μg
Biotin2,0 μg
(*) The content of vitamins and minerals is not
lower than 80% of the value printed on the label.

THE WORLD OF
CLAY CALVES

Sữa nước

Vinamilk - Vươn cao Việt Nam

Công ty sữa Vinamilk không ngừng mở rộng nguồn nguyên liệu, đẩy mạnh đầu tư và nghiên cứu sản phẩm mới với mong muốn mang đến dinh dưỡng tối ưu cho người Việt