Hệ thống
quản trị

  • Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của Vinamilk được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một Vinamilk vững mạnh.

Sơ đồ tổ chức
 
  • Điều lệ hoạt động
Điều lệ hoạt động

Điều lệ của công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của công ty , bao gồm các nội dung về danh tính công ty, cách thức thành lập, góp vốn, bộ máy tổ chức, quản lý, hoạt động của công ty.

  • Quy chế quản trị
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Quy chế quản trị của Vinamilk là hệ thống các nguyên tắc và quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng, điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những bên có quyền lợi liên quan đến công ty.

  • Quy tắc ứng xử
Quy tắc ứng xử

Bộ quy tắc ứng xử của Vinamilk là cam kết đề cao Chính trực, thúc đẩy Tôn trọng, đảm bảo Công bằng, duy trì Tuân thủ và coi trọng Đạo đức, là kim chỉ nam cho tất cả hoạt động hàng ngày tại Vinamilk, nhằm vươn đến sự phát triển vững mạnh trong tương lai.

  • Quy chế hoạt động của HĐQT
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  • Quy chế công bố thông tin
Quy chế công bố thông tin

Quy chế Công bố thông tin hệ thống hóa các nội dung được quy định trong các văn bản pháp luật để việc công bố thông tin của Công ty được đầy đủ, chính xác, kịp thời và minh bạch. Quy chế cũng quy định về quy trình và trách nhiệm của các Khối, phòng chức năng và đơn vị trong Công ty trong việc công bố thông tin để đảm bảo tuân thủ pháp luật và được kiểm soát chặt chẽ theo quy định của Công ty.

  • Quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm toán
Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Ủy ban kiểm toán nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.