Nhân sự
Chủ chốt

Sự lớn mạnh và thành công của Vinamilk trong suốt gần 40 năm vừa qua là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty, dưới sự chỉ dẫn và lãnh đạo sáng suốt của những nhân sự chủ chốt - những con người tài ba, bản lĩnh và luôn hết mình vì sự nghiệp chung của Vinamilk.
Sơ đồ tổ chức
Tổng Giám đốc
Giám đốc Điều hành Kinh Doanh
Giám đốc Điều hành Phát triển
Vùng nguyên liệu
Giám đốc Điều hành Chuỗi cung ứng
Giám đốc Điều hành Nhân sự -
Hành chính & Đối ngoại
Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển
Quyền Giám đốc Điều hành Tài chính kiêm Kế toán trưởng
Giám đốc Điều hành Dự án
Giám đốc Điều hành Marketing
Giám đốc Điều hành Sản xuất