Biên bản cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 Công Ty cổ Phần Sữa Việt Nam