BÁO CÁO
TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính hợp nhất

Đã soát xét
QUÝ I

Báo cáo tài chính riêng

Đã soát xét
QUÝ I

Giải trình biến động kết quả kinh doanh

 
QUÝ I

Thông cáo báo chí về kết quả kinh doanh

 
QUÝ I

Thuyết Trình Lợi Nhuận

 
QUÝ I