BÁO CÁO
TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính hợp nhất

Đã soát xét
QUÝ I
QUÝ II
QUÝ III
QUÝ IV

Báo cáo tài chính riêng

Đã soát xét
QUÝ I
QUÝ II
QUÝ III
QUÝ IV

Thuyết Trình Lợi Nhuận

 
QUÝ I
QUÝ II
QUÝ III
QUÝ IV

Thông cáo báo chí về kết quả kinh doanh

 
QUÝ I
QUÝ II
QUÝ III
QUÝ IV

Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh

 
QUÝ III