BÁO CÁO
TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính hợp nhất

Đã soát xét
QUÝ I
QUÝ II
QUÝ III

Báo cáo tài chính riêng

Đã soát xét
QUÝ I
QUÝ II
QUÝ III

Thuyết Trình Lợi Nhuận

 
QUÝ I
QUÝ II
QUÝ III

Thông cáo báo chí về kết quả kinh doanh

 
QUÝ I
QUÝ II
QUÝ III

Giải trình báo cáo kết quả kinh doanh

 
QUÝ III