BÁO CÁO
TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính hợp nhất

Đã soát xét/kiểm toán
QUÝ I
QUÝ II
QUÝ III

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo Quý
QUÝ II
QUÝ III

Báo cáo tài chính riêng

Đã soát xét/kiểm toán
QUÝ I
QUÝ II
QUÝ III

Báo cáo tài chính riêng

Báo cáo quý
QUÝ II
QUÝ III

Giải trình biến động kết quả kinh doanh

 
QUÝ I
QUÝ II

Bản tin nhà đầu tư

 
QUÝ I
QUÝ II
QUÝ III

Thuyết Trình Lợi Nhuận

 
QUÝ I
QUÝ II
QUÝ III