BÁO CÁO
TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính hợp nhất

Đã soát xét/kiểm toán
QUÝ I

Báo cáo tài chính riêng

Đã soát xét/kiểm toán
QUÝ I

Giải trình biến động kết quả kinh doanh

 
QUÝ I

Bản tin nhà đầu tư

 
QUÝ I

Thuyết Trình Lợi Nhuận

 
QUÝ I