CHUYÊN VIÊN
PHÂN TÍCH

Công ty
phân tích
HSBC
Chuyên viên
phân tích
Shuo Han TAN
Liên lạc
Công ty
phân tích
Bank of America
Chuyên viên
phân tích
Paul Dewberry
Liên lạc
Công ty
phân tích
SSI
Chuyên viên
phân tích
Trang Pham
Liên lạc
Công ty
phân tích
HSC
Chuyên viên
phân tích
My Tran
Liên lạc
Công ty
phân tích
UBS
Chuyên viên
phân tích
Permada Darmono
Liên lạc
Công ty
phân tích
Maybank
Chuyên viên
phân tích
Nhan Tran
Liên lạc
Công ty
phân tích
Vietcap
Chuyên viên
phân tích
Ha Huynh
Liên lạc
Công ty
phân tích
Credit Suisse
Chuyên viên
phân tích
Kim Nguyen
Liên lạc
Công ty
phân tích
EFG Hermes
Chuyên viên
phân tích
Adrian F. Cundy
Liên lạc