Vùng nguyên liệu

Contact
Information

UNITS UNDER THE COMPANY LIMITED DAIRY VIETNAM

Thong Nhat Thanh Hoa Dairy Company Limited

Quarter 1, Thong Nhat Farm town, Yen Dinh district, Thanh Hoa province, Vietnam.

(0237) 3514 020

(0237) 3599 008

Nhu Thanh Dairy Farm

Phu Quang village, Phu Nhuan commune, Nhu Thanh district, Thanh Hoa province, Vietnam

(0237) 8762 222

(0237) 3558 188

Tuyen Quang Dairy Farm

Dat Khe village, Phu Lam commune, Yen Son district, Tuyen Quang province, Vietnam

(0207) 3774 998

(0207) 3774 997

Nghe An Dairy Farm

Dong Thanh humlet, Dong Hieu commune, Thai Hoa town, Nghe An province, Vietnam

(0238) 2211 208

Binh Dinh Dairy Farm

Nam Tuong 3 village, Nhon Tan commune, An Nhon town, Binh Dinh province, Vietnam

(0256) 3637 206

(0256) 2472 158 

(0256) 3637 206

Thanh Hoa Dairy Farm

Ban Lai village, Xuan Phu commune, Tho Xuan district, Thanh Hoa province, Vietnam

(0237) 2469 252

Vinamilk Da Lat Dairy Farm No. 2-Organic Farm

Lac Truong village, Tu tra commune, Don Duong district, Lam Dong province, Vietnam

(0263) 3641 289

(0263) 3641 289

Vinamilk Da Lat Dairy Farm No.1

Lac Truong village, Tu tra commune, Don Duong district, Lam Dong province, Vietnam

(0263) 3641 289

(0263) 3641 289

Tay Ninh Dairy Farm

Group 60, Long Thinh hamlet, Long Khanh commune, Ben Cau district, Tay Ninh province, Vietnam

(0276) 572 020

(0276) 572 028

Ha Tinh Dairy Farm

Hamlet 2, Son Le commune, Huong Son district, Ha Tinh province, Vietnam

(0239) 6558 666

(0239) 6568 666