THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-A5/VNM/2018
Ngày công bố
05/09/2018
STT
02
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
05-A5/VNM/2020
Ngày công bố
25/04/2020
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
08-A5/VNM/2020
Ngày công bố
13/11/2020
STT
04
Sản phẩm
Sản phẩm dinh dưỡng - Hương Vani - Dielac Mama Gold
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-A5/VNM/2021
Ngày công bố
15/05/2021