THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-F1/VNM/2021
Ngày công bố
25/05/2021
STT
02
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
02-F1/VNM/2021
Ngày công bố
19/05/2021
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-F1/VNM/2021
Ngày công bố
09/12/2021
STT
04
Sản phẩm
SỮA ĐẬU NÀNH CÓ ĐƯỜNG - VINAMILK SUPER SOY GOLD
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
06-F1/VNM/2022
Ngày công bố
18/09/2022
STT
05
Sản phẩm
SỮA ĐẬU NÀNH KHÔNG ĐƯỜNG - VINAMILK SUPER SOY GOLD
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-F1/VNM/2022
Ngày công bố
16/09/2022
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-F1/VNM/2022
Ngày công bố
16/09/2022
STT
07
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
09-F1/VNM/2022
Ngày công bố
16/09/2022
STT
08
Sản phẩm
SỮA ĐẬU NÀNH HẠT ÓC CHÓ - NHÃN HIỆU VINAMILK SUPER NUT
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
12-F1/VNM/2022
Ngày công bố
25/12/2022
STT
09
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
14-F1/VNM/2022
Ngày công bố
25/12/2022
STT
10
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
15-F1/VNM/2022
Ngày công bố
22/12/2022
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
16-F1/VNM/2022
Ngày công bố
25/12/2022
STT
12
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
01-F1/VNM/2023
Ngày công bố
12/04/2023