THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2020
Ngày công bố
26/02/2020
STT
02
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
16-D3/VNM/2020
Ngày công bố
08/05/2020
STT
03
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
18-D3/VNM/2020
Ngày công bố
08/05/2020
STT
04
Sản phẩm
Kem Sôcôla Đậu Phộng Nhãn hiệu Nhóc kem Vinamilk
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
20-D3/VNM/2020
Ngày công bố
16/06/2020
STT
05
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
19-D3/VNM/2020
Ngày công bố
19/06/2020
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
25-D3/VNM/2020
Ngày công bố
08/10/2020
STT
07
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
26-D3/VNM/2020
Ngày công bố
09/10/2020
STT
08
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
28-D3/VNM/2020
Ngày công bố
12/10/2020
STT
09
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
27-D3/VNM/2020
Ngày công bố
09/10/2020
STT
10
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
29-D3/VNM/2020
Ngày công bố
09/10/2020
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
30-D3/VNM/2020
Ngày công bố
09/10/2020
STT
12
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
13-D3/VNM/2020
Ngày công bố
10/10/2020
STT
13
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
07-D3/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
14
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D3/VNM/2020
Ngày công bố
12/10/2020
STT
15
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-D3/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
16
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
12-D3/VNM/2020
Ngày công bố
10/10/2020
STT
17
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
14-D3/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
18
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-D3/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
19
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-E/VNM/2020
Ngày công bố
20/10/2020
STT
20
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
15-D3/VNM/2020
Ngày công bố
16/10/2020
STT
21
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
09-D3/VNM/2020
Ngày công bố
16/10/2020
STT
22
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
22-D3/VNM/2020
Ngày công bố
21/10/2020
STT
23
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
36-D3/VNM/2020
Ngày công bố
17/10/2020
STT
24
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
23-D3/VNM/2020
Ngày công bố
16/10/2020
STT
25
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
31-D3/VNM/2020
Ngày công bố
13/11/2020
STT
26
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
47-D3/VNM/2020
Ngày công bố
07/12/2020
STT
27
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D3/VNM/2021
Ngày công bố
23/03/2021
STT
28
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2021
Ngày công bố
23/03/2021
STT
29
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D3/VNM/2021
Ngày công bố
23/03/2021
STT
30
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D3/VNM/2021
Ngày công bố
23/03/2021
STT
31
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D3/VNM/2021
Ngày công bố
05/05/2021
STT
32
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
11-D3/VNM/2021
Ngày công bố
05/05/2021
STT
33
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
09-D3/VNM/2021
Ngày công bố
06/08/2021
STT
34
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-D3/VNM/2021
Ngày công bố
02/08/2021
STT
35
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-D3/VNM/2021
Ngày công bố
02/08/2021
STT
36
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-D3/VNM/2021
Ngày công bố
07/04/2021
STT
37
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D3/VNM/2022
Ngày công bố
05/05/2022
STT
38
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2022
Ngày công bố
20/06/2022
STT
39
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D3/VNM/2023
Ngày công bố
28/02/2023
STT
40
Sản phẩm
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2023
Ngày công bố
28/02/2023