THÔNG TIN
CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT
01
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D3/VNM/2022
Ngày công bố
05/05/2022
STT
02
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2022
Ngày công bố
20/06/2022
STT
03
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D3/VNM/2023
Ngày công bố
28/02/2023
STT
04
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2023
Ngày công bố
28/02/2023
STT
06
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
16-D3/VNM/2020
Ngày công bố
07/05/2020
STT
07
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
18-D3/VNM/2020
Ngày công bố
07/05/2020
STT
08
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
20-D3/VNM/2020
Ngày công bố
15/06/2020
STT
09
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
19-D3/VNM/2020
Ngày công bố
18/06/2020
STT
10
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
25-D3/VNM/2020
Ngày công bố
07/10/2020
STT
11
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
26-D3/VNM/2020
Ngày công bố
08/10/2020
STT
12
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
28-D3/VNM/2020
Ngày công bố
11/10/2020
STT
13
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
27-D3/VNM/2020
Ngày công bố
08/10/2020
STT
14
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
29-D3/VNM/2020
Ngày công bố
08/10/2020
STT
15
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
30-D3/VNM/2020
Ngày công bố
08/10/2020
STT
23
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
36-D3/VNM/2020
Ngày công bố
16/10/2020
STT
26
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
47-D3/VNM/2020
Ngày công bố
06/12/2020
STT
27
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
01-D3/VNM/2021
Ngày công bố
22/03/2021
STT
28
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
02-D3/VNM/2021
Ngày công bố
22/03/2021
STT
29
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
03-D3/VNM/2021
Ngày công bố
22/03/2021
STT
30
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
04-D3/VNM/2021
Ngày công bố
22/03/2021
STT
31
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
05-D3/VNM/2021
Ngày công bố
06/04/2021
STT
32
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
10-D3/VNM/2021
Ngày công bố
04/05/2021
STT
34
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
06-D3/VNM/2021
Ngày công bố
01/08/2021
STT
35
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
09-D3/VNM/2021
Ngày công bố
05/08/2021
STT
36
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm bổ sung
Số công bố
07-D3/VNM/2021
Ngày công bố
01/08/2021
STT
37
Nhóm sản phẩm
Thực phẩm thường
Số công bố
08-D3/VNM/2021
Ngày công bố
01/08/2021